ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ firma Happy mind s. r. o. spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla/bydliska, fakturačná adresa, titul meno a priezvisko kontaktnej osoby, dátum narodenia, pracovná pozícia kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, web, prípadne cookies. 

Osobné údaje spracováva firma  Happy mind s. r. o. za účelom 
fakturácie dodávaných služieb, účtovné účely  zasielania marketingových e-mailových ponúk služieb firmy Happy mind s. r. o. , vyhotovenia zmluvy, vymáhania pohľadávok, zasielanie pošty .
Osobné údaje firma Happy mind s. r. o. neposkytne tretím osobám, s výnimkou: 
Maestro SK s. r. o. IČO: 36744166 (účtovná firma); 
KROS a.s.  IČO: 31635903 (automatizované fakturácie);
Slovenská pošta a. s. IČO: 36631124  (pošta).

Prevádzkovateľ prehlasuje, že: 
a) Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít. 
b) Nevyužívaním zasielania e-mailových a telefonických ponúk produktov prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia: 
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky, či dohody musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ sa za všetkých okolností zaväzuje dodržovať najvyššie etické štandardy a plne rešpektovať mlčanlivosť priebehu a obsahu stretnutí medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať: 


Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 
Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 
Právo na vymazanie
Máte právo písomne nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností v prípade právnych a regulačných povinností, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
Právo na obmedzenie spracovania
Ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 
Právo namietať 
Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním 
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
Právo odvolať súhlas 
Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 0948997048, poslaním e-mailu na adresu: akademiasebarozvoja@gmail.com, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: Happy mind s. r. o. SNP 1678/21 908 51 Holíč.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

Osobné údaje bude firma  Happy mind s. r. o. uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH min. po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra) až na dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. 


Osobné údaje určené na marketingové účely bude firma Happy mind  s. r. o. uchovávať na dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba písomne neodvolá.
Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie.

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: budeme spracovávať  Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy alebo dohody, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu a súčasne plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

Umožníme a budeme Vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že mlčanlivosť v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Podmienky vstupujú do platnosti od 10.02.2021

Zásady ochrany osobných údajov

Obchodné podmienky

Kontakt