HEAL mentoring

Program HEAL mentoringu je zameraný na podporu jednotlivcov pri ich ceste k sebauzdraveniu po rozchode či zranení z opakovaných nezdravých vzťahov. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom nástroje a stratégie na prekonávanie emocionálneho zranenia, ktoré môže vzťah zanechať. Účastníci sa zoznámia s technikami na posilnenie svojej emocionálnej odolnosti, objavia spôsoby, ako efektívne spracovať svoje pocity a naučia sa, ako vytvoriť priestor pre nové, zdravé vzťahy. Tento mentoringový program kládne dôraz na osobný rast a vnútornú transformáciu, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie skutočnej emocionálnej pohody a pripravenosti na budúce vzťahy.

HEAL mentoring je pre teba, keď :♥︎ Cítiš sa emocionálne zranený/á po nedávnom rozchode a potrebuješ podporu v procese uzdravenia

♥︎ Hľadáš efektívne stratégie na spracovanie bolesti a negatívnych emócií spojených s nezdravými vzťahmi

♥︎ Chceš posilniť svoju sebadôveru a emocionálnu odolnosť, aby si bol/a pripravený/á na budúce vzťahy

♥︎ Potrebuješ pomoc pri identifikácii a prekonávaní vzorcov správania, ktoré ti bránia vo vytváraní zdravých vzťahov


♥︎ Zaujíma ťa, ako otvoriť priestor pre nové začiatky a ako budovať vzťahy založené na úcte, dôvere a pochopení
PRÍSĽUB heal MENTORINGU

Čo všetko si odnesieš

Z HEAL mentoringu odnesieš cenné poznatky, ktoré ti umožnia uzatvoriť minulé vzťahy a odbúrať blokácie brániace ti v napredovaní. Objavíš metódy na zlepšenie sebaúcty a naučíš sa, ako budovať zdravé hranice, čím otvoríš priestor pre plnohodnotné vzťahy v budúcnosti. Mnou overenými stratégiami pre sebauzdravenie a osobný rast sa naučíš, ako si zachovať vnútorný kľud a vyrovnanosť aj v náročných situáciách.

 

Rozpoznávanie a spracovanie emócií

Modul 1
Modul sa zameriava na učenie sa rozpoznávať a vyjadrovať rôzne emócie, ktoré vznikajú po rozchode, ako je bolesť, smútok a hnev. Účastníci získajú praktické techniky na efektívne zvládanie týchto emocionálnych stavov, čím im pomôžu lepšie spracovať svoje pocity a posunúť sa vpred. Tento modul tiež obsahuje praktiky na udržanie emocionálnej rovnováhy, vrátane cvičení na zmiernenie stresu a techník zameraných na obnovu vnútornej pokoja, čo umožňuje účastníkom cítiť sa stabilnejšie a sebavedomejšie počas celého procesu uzdravenia.

Osobný rast a sebapoznanie

Modul 2
Tento modul začína dôkladnou sebaanalýzou, kde si účastníci môžu lepšie uvedomiť svoje skutočné potreby, želania a emocionálne motivácie. Prostredníctvom rôznych cvičení a diskusií sa naučia identifikovať a prepracovať opakujúce sa vzorce vo svojich vzťahoch, ktoré môžu byť zdrojom osobných konfliktov alebo nespokojnosti. Cieľom modulu je výrazne posilniť sebaúctu a sebadôveru účastníkov, čím im umožní stavať na pevných základoch pre ich budúce vzťahy. Tento proces osobného rastu nie len že zlepší ich vzťahové dynamiky, ale tiež im pomôže dosiahnuť vyššiu úroveň osobnej pohody a autenticity. Celkovým výsledkom je hlbšie porozumenie seba samých a ich vzťahových potrieb, čo umožní účastníkom vybudovať zdravé a plnohodnotné vzťahy v budúcnosti.

Komunikácia a stanovovanie hraníc

Modul 3
Zlepšenie komunikačnej schopnosti a efektívne stanovovanie hraníc v osobných vzťahoch, tomu sa budeme venovať v tejto časti. Tento modul kladie dôraz na význam jasnej a otvorenej komunikácie, ktorá je základom pre vyjadrovanie vlastných potrieb a pocitov bez konfliktu. Účastníci sa prostredníctvom praktických cvičení naučia, ako asertívne komunikovať svoje myšlienky a emócie, ako aj ako rešpektovať hranice druhých, čím sa zvyšuje vzájomné porozumenie a rešpekt. Súčasťou modulu je tiež naučenie sa, ako rozpoznať a odmietať nezdravé vzťahové vzorce a ako udržiavať osobnú integritu v náročných interakciách. Tieto zručnosti sú kľúčové pre budovanie zdravých, vyvážených a podporujúcich vzťahov.

Stratégie pre uzdravenie a odpustenie​

Modul 4
Modul je navrhnutý tak, aby účastníkom poskytol základné princípy a pochopenie procesu emocionálneho uzdravenia, ktoré sú nevyhnutné pre ich cestu k osobnému oslobodeniu a obnove. V rámci tohto modulu sa účastníci zameriavajú na dôležitosť odpustenia ako kľúčového kroku k uzdraveniu a osobnému rastu.Tento modul tiež rozvíja pochopenie toho, ako minulé zranenia a nevyriešené konflikty ovplyvňujú súčasné vnímanie a vzťahy. Účastníci sa učia o význame uzdravenia zo strát a o tom, ako nechať za sebou minulosť, čo im umožňuje postaviť sa čelom budúcnosti s novou energiou a optimizmom. Celkový cieľ tohto modulu je vybaviť účastníkov nástrojmi, ktoré podporujú ich schopnosť prekonávať minulé traumy a vytvárať nové, zdravé vzťahové vzorce.

Vytváranie novej identity a nezávislosti

Modul 5
Tento modul sa zameriava na podporu účastníkov v objavovaní a rozvíjaní ich vlastných záujmov a vášní nezávisle od vzťahov. Proces objavovania sa sústredí na to, aby si účastníci vybudovali život, kde sú vzťahy dôležitou súčasťou, ale nie centrom ich existencie. Týmto spôsobom sa zdôrazňuje význam nezávislosti a sebestačnosti, čo účastníkom pomáha vytvoriť silný základ pre ich osobnú identitu. Pracuje sa na posilnení sebalásky, aby účastníci boli samostatnými a sebavedomými jedincami, čo je nevyhnutné pre zdravé vzťahy v budúcnosti.

Príprava na budúce vzťahy

Modul 6
Modul "Príprava na budúce vzťahy" je zameraný na vybavenie účastníkov dôležitými poznatkami a nástrojmi pre vstup do nových, zdravých vzťahov. Tento modul vede účastníkov cez proces pochopenia, čo predstavuje zdravý vzťah a ako taký vzťah efektívne rozpoznať a vybudovať. Diskutuje sa o dôležitosti pozitívnych vzťahových dynamík a ako sa vyhýbať toxickým vzťahom, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich emocionálnu pohodu. Účastníci sa naučia, ako definovať a komunikovať svoje potreby a očakávania, zatiaľ čo sa sústredia na rozvoj zručností, ktoré sú nevyhnutné pre udržiavanie zdravých a podporujúcich vzťahov, ktoré budú prínosom pre ich životy.

Si pripravený/á pretransformovať svoje skúsenosti s rozchodom na príležitosť pre osobný rast a rozvoj?

Prihláška
(požadované)
Telefón
Ak zistím, že ti môžem pomôcť dostať sa tam, kde chceš byť vo svojom živote, čo ťa najlepšie vystihuje:

(povinné)
Ktoré tvrdenie najpresnejšie popisuje tvoje zmýšľanie a správanie pri vykonávaní zmien?
(required)

Zásady ochrany osobných údajov

Obchodné podmienky

Kontakt