Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup vzdelávacích kurzov, workshopov, produktov, prednášok a online školení na webovej stránke petrapolakova.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

1.     Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

 

Happy mind s. r. o.
IČO: 52651070
DIČ: 2121108946
so sídlom SNP 1678/21 908 51 Holíč

zapísanej v Obchodom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45471/T

 

kontaktné údaje: Mgr. Petra Poláková
email: akademiasebarozvoja@gmail.com
telefón: +421948997048
www.petrapolakova.sk
(ďalej len „predávajúci“)

 

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj produktov, školení, workshopov,prednášok, seminárov, kurzov, on-line programov, alebo prístupových údajov do členskej sekcie, ktoré obe strany uzatvárajú prostredníctvom webovej stránky www.petrapolakova.sk

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup produktov, vzdelávacích kurzov, workshopov, prednášok, školení, seminárov, on-line kurzov, programov a prístupov do členskej sekcie. na webovej stránke www.petrapolakova.sk

 

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je  spoločnosť Happy mind s. r. o. so sídlom SNP 1678/21 908 51 Holíč v zastúpení Mgr.Petra Poláková, IČO 52651070 , DIČ 2121108946, Spoločnosť nie je platcom DPH.

Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – fyzickou osobou sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 102/2014 Z. z.).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom č. 513/1991 zb. v znení neskorších práv, predpisov.

2.     Objednávka
2.1. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj výrobkov alebo služby – školení, workshopov, prednášok a kurzov predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail objednávateľ bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky ako aj všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky (dátum a miesto realizácie školenia alebo kurzu a prípadné doplňujúce informácie). Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k zrušeniu medzi v časom objednania a časom potvrdenia.

2.2. Odoslaná objednávka je záväzná, pričom kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje rezervovať kupujúcemu miesto na zakúpenému kurze, workshope, prednáške, online programe alebo školení a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu školenia alebo kurzu podľa ceny, ktoré je uvedené ku každému kurzu, workshopu, prednáške alebo školeniu na stráne www.petrapolakova.sk

2.3 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.petrapolakova.sk  spoločnosti Happy mind s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky a zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami.

3.     Cena produktov, služieb, faktúry
3.1. Cena produktu, školenia, prednášky, workshopu, kurzu alebo online kurzu  je uvedená na stránke www.petrapolakova.skku každému produktu, školeniu, prednáške, workshopu kurzu alebo online kurzu a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je konečná.

3.2. Predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o zaplatení.

3.3. Pri niektorých typoch seminárov, prednášok, kurzov či workshopov vystaví predávajúci zálohovú faktúru a po uskutočnení zdaniteľného plnenia daňový doklad v automatizovanom fakturačnom systéme IKROS, ktorý slúži ako doklad o zaplatení.

4.     Forma  a spôsob platby
4.1. Objednávateľ obdržanú zálohovú faktúru uhradí prostredníctvom bankového prevodu vo svojej banke alebo online platbou. V prípade tovaru nie služieb sa dá platba uskutočniť aj na dobierku. Bankový prevod trvá 1-3 pracovné dni v prípade platby v slovenskej banke. Pokiaľ kupujúci obdržal po objednávke iba zálohovú faktúru, po pripísaní platby na účet obdrží kupujúci doklad o zaplatení – daňový doklad na email, pod ktorým uskutočnil objednávku.

4.2. V prípade on-line kurzov, programov a členských sekcií objednávateľ po odoslaní záväznej objednávky obdrží zálohovú faktúru, ktorú uhradí prostredníctvom bankového prevodu vo svojej banke alebo online prevodom . Bankový prevod trvá 1-3 pracovné dni v prípade platby v slovenskej banke. Po pripísaní platby na účet obdrží objednávateľ prístupové/ prihlasovacie údaje do členskej sekcie on-line kurzu alebo programu. Bližšie špecifikované podmienky v bode 8 týchto obchodných podmienok.

4.3. Daňový doklad obdrží objednávateľ v deň pripísania sumy na účet predávajúcim emailom. Vzhľadom na to, že email môže zapadnúť aj do časti SPAMU, v  prípade, že objednávateľ neobdrží email s daňovým dokladom, má právo si o neho požiadať. Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu kópiu daňového dokladu.

5.     Poskytnutie služby a dodanie tovaru
5.1. Predávajúci sa zaväzuje rezervovať kupujúcemu miesto na školení, workshope, prednáške alebo kurze a poskytnúť kupujúcemu školenie, workshop, prednášku alebo kurz v zmysle objednávky  a špecifikácií predmetného kurzu, prednášky, workshopu alebo školenia, ktoré sú uvedené stránke www.petrapolakova.sk

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu miesta či čas konania prednášky, kurzu seminára, alebo workshopu. 

5.3. V prípade on-line kurzov sa predávajúci zaväzuje dodať kurz v elektronickej podobe a to formou prihlasovacích údajov (login a heslo) do členskej verzie, kde je zakúpené školenie umiestnené v podobe video kurzu. Zaslanie prihlasovacích údajov sa uskutoční bezodkladne po pripísaní uhradenej čiastky za kurz v banke predávajúceho. 

5.4. V prípade zakúpenia tovaru nie služby sa predávajúci zaväzuje odoslať objednaný tovar na adresu kupujúceho podľa podmienok uvedených pri každom produkte.

6.     Odstúpenie od zmluvy
6.1. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu. Ak sa kupujúci nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť kurzu, môže za seba poslať náhradu alebo po dohode, vymeniť si uhradený kurz za kurz, ak je momentálne v ponuke na stránke www.petrapolakova.skAk je výmenný kurz drahší, kupujúci je povinný rozdiel ceny jednotlivých kurzov uhradiť.

6.2. V prípade, že sa účastník nemôže zúčastniť zakúpenej a uhradenej služby a chce ju stornovať, je povinný kontaktovať predávajúceho písomne – e-mailom na adresu akademiasebarozvoja@gmail.com
Pokiaľ kupujúci nahlási túto skutočnosť  viac ako 14 kalendárnych dní pred uskutočnením služby, bude mu vystavený dobropis a vrátených 70% z uhradenej sumy.
Pokiaľ účastník nahlási túto skutočnosť  menej v rozmedzí viac ako 5-14 kalendárnych dní pred dodaním služby, bude mu vystavený dobropis a vrátených 50% z uhradenej sumy.
Pokiaľ účastník nahlási túto skutočnosť v rozmedzí menej ako 5 kalendárnych dní od avizovaného termínu, má možnosť za seba poslať náhradníka. Avizovaná neúčasť najmenej 5 dní pred začatím podujatia je účtovaná ako 100% z ceny služby, teda bez možnosti náhrady pre prihláseného účastníka.
Toto ustanovenie platí pre všetky ponúkané služby, mimo on-line kurzov, programov a prístupov do členských sekcií, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 8 týchto obchodných podmienok.

7.     Ochrana osobných údajov
7.1. Spoločnosť Happy mind s. r. o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke  sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu.

7.2. Kupujúci dobrovoľným vyplnením svojich osobných údajov a zaškrtnutím súhlasu, súhlasí so spracovaním týchto údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (GDPR).

7.3. Poskytnutie Vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť u nás spravované a evidované na základe právneho dôvodu (zmluvný vzťah, fakturačné údaje a pod.) a/alebo na základe Vami udeleného súhlasu, a to na účely ako je posielanie ponúk, informácie o službách emailom a spravovanie spoločnej komunikácie.

7.4. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať; Vašu žiadosť o odvolanie pošlite na e-mailovú adresu: byme@byme.sk  alebo na adresu sídla spoločnosti: Happy mind s. r. o., SNP 1678/21 908 51 Holíč . Rovnako na týchto adresách môžete získať odpovede na Vaše otázky. Súhlas je daný na dobu neurčitú, alebo do písomného odvolania. Bližšiu špecifikáciu GDPR nájdete uvedenú na web stránke https://petrapolakova.sk/ochrana-sukromia

8. Špecifiká on-line programov a kurzov, vrátane zakúpenia prístupových údajov do členskej sekcie
8.1. Obchodné podmienky špecifikujúce a upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickú osobu, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom členskej sekcie umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese petrapolakova.skv rámci vykonávania vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie.

8.2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

8.3. Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom. Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený predmetný zakúpený obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať alebo akokoľvek šíriť, distribuovať či vysielať. Poskytovanie prístupu alebo prístupových údajov iným osobám, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti členskej sekcie a on-line programu sa chápe ako porušenie Autorského zákonu 185/2015 Z. z..

8.4. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

8.5. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny služby na webovej stránke, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu službu za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva
je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

8.6 Pri registrácii do členskej sekcie a pri objednávaní služby je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní služby sú predávajúcim považované za správne.

8.7. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

8.8. Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

8.9. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade po prekročení avizovanej doby úžívania 365 dní odo dňa zaslania prístupových údajov, resp. aj v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

8.10 Predávajúci sa zaväzuje umožniť prístup do zakúpenej časti členskej sekcie po dobu 12 mesiacov.

8.11. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb

8.12. Kupujúci berie na vedomie, že za používanie názorov a vedomostí spoločnosti Happy mind s. r. o. či jej partnerov nesie zodpovednosť výlučne,v každom prípade a bez nároku kupujúci.

8.13. Prípadné zľavy z kúpnej ceny služby nie je možné navzájom kombinovať.

8.14. Informácie o službe, vrátane uvedenia ceny jednotlivej služby a jej hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivej službe v katalógu internetového obchodu. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok. Ceny za produkty sú aktuálne a platné v dobe objednania produktu alebo služby. Kupujúci dostane produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb.

8.15. Cenu služby podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho vedený vo Vúb  banke č. SK40 0200 0000 0042 1573 4851

8.16 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je na daňovom doklade alebo zálohovej faktúre uvedené inak, alebo do bezprostredného začiatku služby.

8.17. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom
pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

8.18. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred dodaním služby nie je zálohou.

8.19. Služba je kupujúcemu dodaná okamihom sprístupnenia prihlasovacích údajov do členskej zóny, prípadne priamo do on-line programu či kurzu, alebo osobným dodaním služby predávajúcim.

8.20. Na písomné vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

8.21 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.22. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

8.23. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia prístupov k online programu bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu s uvedením čísla faktúry, pod ktorou bol produkt zakúpený. Odstúpenie je možné vykonať písomne na adresu sídla spoločnosti, alebo elektronicky zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho byme@byme.sk

8.24. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

8.25. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavenie uplatnenej reklamácie trvá 30 dní.

8.26. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k poskytnutiu služby,
o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho
v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.
Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť s uvedením čísla faktúry, pod ktorou bol online produkt, kurz alebo prístup do členskej sekcie zakúpený. Odstúpenie je možné vykonať elektronicky zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho: byme@byme.sk

8.27. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak zo závažných dôvodov nemôže službu dodať.

8.28. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.2. Informácie v online programoch a kurzoch či workshopoch neslúžia ako návod na liečenie chorôb a nie sú ani lekárskym odporúčaním. Predávajúci nie je lekár. Predávajúci ako autor nezodpovedá za neuvážené experimentovanie s vlastným telom či zdravím a možné problém z toho vyplývajúce. Zakúpením akýchkoľvek služieb rozumiete, že akékoľvek použitie informácií autora a úspechy, či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V autorových službách môžete nájsť informácie o produktoch, alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorovho osobného názoru.

9.3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9.4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

9.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb na členskej sekcii alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.

9.6. Kupujúci nesmie pri využívaní členskej sekcie používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace členskú sekciu alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom – samovzdelávania.

9.7. Obchodných podmienok sú archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

9.8. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

9.9. Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.10. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

9.11. Kupujúci nie je oprávnený predmetný zakúpený obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň prístup ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého
elektronického obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa.

9.12. Kupujúci sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa  10.02.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.